May 13, 2022
VS
1st Period - 8:12
2021-2022 Postseason Season
Voting Results
Dalton Smith 6.7% (1 votes)
Jacob Doty 53.3% (8 votes)
Draw 40% (6 votes)

Past User Reviews