January 28, 2021
VS
2nd Period - 18:13
2020-2021 Regular Season
Voting Results
Ilya Pastukhov 0 votes
Draw 0 votes