March 27, 2017
VS
2nd Period - 9:17
2016-2017 Postseason Season
Voting Results
Jakub Nakladal 0% (0 votes)
Yegor Rykov 0% (0 votes)
Draw 100% (1 votes)