January 03, 2009
VS
2nd Period - 18:51
2008-2009 Regular Season
Voting Results
Stan Yanchishyn 0 votes
Jay Birnie 0 votes
Draw 0 votes