November 12, 2002
VS
3rd Period - 12:23
2002-2003 Regular Season
Voting Results
Rob Ray 0 votes
Brantt Myhres 0 votes
Draw 0 votes