March 10, 2014
VS
1st Period - 18:36
2013-2014 Postseason Season
Voting Results
Jan Mursak 0 votes
Evgeny Ketov 0 votes
Draw 0 votes