February 11, 2023
VS
2nd Period - 7:20
2022-2023 Regular Season
Voting Results
Kasey Kulczycki 0 votes
Chris Vella 0 votes
Draw 0 votes