October 18, 2021
VS
1st Period - 6:14
2021-2022 Regular Season
Voting Results
Dmitry Kolgotin 0 votes
Yaroslav Kosov 0 votes
Draw 0 votes