September 04, 2021
VS
2nd Period - 9:05
2021-2022 Preseason Season
Voting Results
Nolan DeGurse 0 votes
Colton Smith 0 votes
Draw 0 votes