February 15, 2020
VS
1st Period - 1:01
2019-2020 Regular Season
Voting Results
Kasey Kulczycki 0 votes
Scott Trask 0 votes
Draw 0 votes