December 07, 2019
VS
2nd Period - 15:46
2019-2020 Regular Season
Voting Results
Seth Swenson 0 votes
Aleh Shypitsyn 0 votes
Draw 0 votes