November 11, 2019
VS
2nd Period - 4:27
2019-2020 Regular Season
Voting Results
Anthony Hamel 0 votes
Draw 0 votes