September 04, 2019
VS
2nd Period - 18:46
2019-2020 Regular Season
Voting Results
Dmitry Moiseyev 0 votes
Roman Dyukov 0 votes
Draw 0 votes