March 22, 2019
VS
1st Period - 9:34
2018-2019 Postseason Season
Voting Results
Jared McIsaac 0 votes
Thomas Caron 0 votes
Draw 0 votes