March 24, 2001
VS
1st Period - 16:54
2000-2001 Postseason Season
Voting Results
Damian Surma 0 votes
Reg Thomas 0 votes
Draw 0 votes