March 27, 1998
VS
2nd Period - 14:21
1997-1998 Postseason Season
Voting Results
Joey Tetarenko 0 votes
Jame Pollock 0 votes
Draw 0 votes