November 21, 1995
VS
2nd Period - 7:30
1995-1996 Regular Season
Voting Results
Trent Yawney 0 votes
Garry Valk 0 votes
Draw 0 votes