February 26, 2002
VS
2nd Period - 11:01
2001-2002 Regular Season
Voting Results
Igor Agarunov 0 votes
Bryn Brucks 0 votes
Draw 0 votes