September 19, 2003
VS
1st Period - 6:17
2003-2004 Regular Season
Voting Results
Myles Zimmer 0 votes
Igor Agarunov 0 votes
Draw 0 votes