November 03, 2007
VS
1st Period - 16:41
2007-2008 Regular Season
Voting Results
Ashlee Langdone 0 votes
Adam Smyth 0 votes
Draw 0 votes