November 23, 2018
VS
1st Period - 2:28
2018-2019 Regular Season
Voting Results
Wil Kushniryk 0 votes
Ryley Appelt 0 votes
Draw 0 votes