November 23, 2018
VS
1st Period - 18:22
2018-2019 Regular Season
Voting Results
Ryan Chyzowski 0 votes
Brayden Pachal 0 votes
Draw 0 votes