September 17, 2017
VS
1st Period - 10:57
2017-2018 Regular Season
Voting Results
Andrew McKinney 0 votes
Brady Ramsay 0 votes
Draw 0 votes