February 10, 2017
VS
2nd Period - 11:36
2016-2017 Regular Season
Voting Results
Drake Rymsha 0 votes
Riley Stillman 0 votes
Draw 0 votes