February 16, 2015
VS
2nd Period - 7:18
2014-2015 Regular Season
Voting Results
Brett Gustavsen 0 votes
Frank Hora 0 votes
Draw 0 votes