May 09, 2014
VS
2nd Period - 11:07
2013-2014 Postseason Season
Voting Results
Derek Pratt 0 votes
Dwyer Tschantz 0 votes
Draw 0 votes