November 09, 2013
VS
2nd Period - 12:59
2013-2014 Regular Season
Voting Results
Clark Byczynski 0 votes
Draw 0 votes