February 15, 2013
VS
1st Period - 19:53
2012-2013 Regular Season
Voting Results
T.J. Reynolds 0 votes
Tyson Gimblett 0 votes
Draw 0 votes