January 05, 2013
VS
2nd Period - 15:06
2012-2013 Regular Season
Voting Results
Shawn Badali 0 votes
Cody Bentzel 0 votes
Draw 0 votes