KHL Fight Logs

Date Players Videos
Vyacheslav Voynov vs. Mikhail Glukhov
12/08/19
3 Pd 3:3
Vyacheslav Voynov (OMS) vs. Mikhail Glukhov (KAZ) Watch
Voted winner: Draw (50%) - Voted rating: 0 Vote / Details (0 Reviews)
Date Players Videos
Alexander Svitov vs. Oleg Yevenko
11/29/19
1 Pd 20:0
Alexander Svitov (YAR) vs. Oleg Yevenko (MIN) Watch
Voted winner: Draw (50%) - Voted rating: 0 Vote / Details (0 Reviews)
Date Players Videos
Vladimir Zharkov vs. Oleg Yevenko
11/03/19
1 Pd 18:26
Vladimir Zharkov (UFA) vs. Oleg Yevenko (MIN) Watch
Voted winner: Draw (50%) - Voted rating: 0 Vote / Details (0 Reviews)
Date Players Videos
Mikhail Orlov vs. Garet Hunt
10/31/19
1 Pd 3:39
Mikhail Orlov (TOR) vs. Garet Hunt (RSK) Watch
Voted winner: Draw (50%) - Voted rating: 0 Vote / Details (0 Reviews)
Date Players Videos
Yegor Fateyev vs. Nikita Kamalov
10/26/19
2 Pd 18:40
Yegor Fateyev (TRA) vs. Nikita Kamalov (KHA) Watch
Voted winner: Draw (50%) - Voted rating: 0 Vote / Details (0 Reviews)
Date Players Videos
Sergei Plotnikov vs. Alexander Bryntsev
10/22/19
3 Pd 1:1
Sergei Plotnikov (SKA) vs. Alexander Bryntsev (NIZ) Watch
Voted winner: Draw (50%) - Voted rating: 0 Vote / Details (0 Reviews)
Date Players Videos
Jakub Nakladal vs. Yegor Fateyev
10/21/19
2 Pd 2:47
Jakub Nakladal (YAR) vs. Yegor Fateyev (TRA) Watch
Voted winner: Draw (50%) - Voted rating: 0 Vote / Details (0 Reviews)
Date Players Videos
Maksim Mayorov vs. Dmitri Voronkov
10/19/19
2 Pd 6:15
Maksim Mayorov (UFA) vs. Dmitri Voronkov (KAZ) Watch
Voted winner: Draw (50%) - Voted rating: 0 Vote / Details (0 Reviews)
Date Players Videos
Danil Misyul vs. Patrice Cormier
10/08/19
1 Pd 7:55
Danil Misyul (YAR) vs. Patrice Cormier (KAZ) Watch
Voted winner: Draw (50%) - Voted rating: 0 Vote / Details (0 Reviews)
Date Players Videos
Anatoli Golyshev vs. Ivan Muranov
10/05/19
3 Pd 8:53
Anatoli Golyshev (AVT) vs. Ivan Muranov (DYN) Watch
Voted winner: Draw (50%) - Voted rating: 0 Vote / Details (0 Reviews)
Date Players Videos
Nigel Dawes vs. Igor Zaitsev
10/05/19
3 Pd 8:34
Nigel Dawes (AVT) vs. Igor Zaitsev (DYN) Watch
Voted winner: Draw (50%) - Voted rating: 0 Vote / Details (0 Reviews)
Date Players Videos
Grigori Panin vs. Yegor Yakovlev
10/04/19
2 Pd 11:17
Grigori Panin (UFA) vs. Yegor Yakovlev (CHE) Watch
Voted winner: Draw (50%) - Voted rating: 0 Vote / Details (0 Reviews)
Date Players Videos
Shawn Lalonde vs. Konstantin Alexeyev
09/30/19
2 Pd 18:26
Shawn Lalonde (VLA) vs. Konstantin Alexeyev (NOV) Watch
Voted winner: Draw (50%) - Voted rating: 0 Vote / Details (0 Reviews)
Date Players Videos
Sergei Plotnikov vs. Andrei Mironov
09/28/19
2 Pd 19:58
Sergei Plotnikov (SKA) vs. Andrei Mironov (DYN) Watch
Voted winner: Draw (50%) - Voted rating: 0 Vote / Details (0 Reviews)
Date Players Videos
Alexander Svitov vs. Oliver Lauridsen
09/23/19
2 Pd 16:36
Alexander Svitov (YAR) vs. Oliver Lauridsen (JOK) Watch
Voted winner: Draw (50%) - Voted rating: 0 Vote / Details (0 Reviews)
Page: 12